Mesafeli Satış Sözleşmeleri

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

                                                   (BAYİLER İÇİN)

 

 

MADDE 1- TARAFLAR 

 

1.1- SATICI:

 

Ünvanı : Olgu Turizm Seyahat Taşıma ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı No:214/C

Alanya / Antalya

Telefon : 0(242) 515 26 26

Fax :0(242) 515 24 78

E-mail: info@olguas.com

 

1.2- ALICI:

 

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMAT ALICI} 

Adresi:{TESLIMAT ADRES}

Telefon:{TESLIMAT TELEFON}

E-mail:{TESLIMAT E-POSTA}

 

MADDE 2- KONU 

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI 'nın SATICI 'ya ait {FIRMA UNVAN} olguas.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU-ÜRÜN 

 

Tarih : 03.01.2018

 

ÜRÜN:

 

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 

Ödeme şekli: {ODEME TIPI}

Teslimat adresi: {TESLIMAT ADRES}

{ODEME TIPI} ile Toplam {ODENEN TUTAR} 

 

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Sözleşme, ALICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı'nın Satıcı 'dan satın almış olduğu Mal/Hizmet 'in Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

 

5.1- ALICI, Web sitesinde olguas.com yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder..

 

5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 7(Yedi) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

 

5.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI 'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

 

5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

 

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI 'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI 'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

 

5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI 'ya ait kredi kartının ALICI 'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması (Mail Order ya da benzeri kayıt dışı işlemler) nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, ALICI 'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün veya bedelini 3 gün içinde SATICI 'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI 'ya aittir. SATICI , dilerse ürünün kendisine gönderilmeyerek sadece ürün bedelinin ALICI 'dan tahsil ve talep haklarını şimdiden saklı tutar.

 

5.7- Ödemeler SATICI 'nın bildireceği banka hesabına EFT/HAVALE şeklinde yapılacaktır. Tarafların anlaşması halinde ödemeler kıymetli evrak niteliğine haiz Çek, Senet şeklinde de gerçekleştirilebilir. Kıymetli evrak üzerindeki bedellerin karşılıksız çıkması halinde SATICI başta İcra İflas Hukuku dahil her türlü hukuk alanı içinde talep ve dava haklarını şimdiden saklı tutar.

 

5.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI 'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

5.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI 'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 

 

5.10- SATICI, ALIC I'nın kendisinden KDV dahil 1.500,00 TL(Bin beş yüz Türk lirası) bedele kadar ürün sipariş vermesi halinde Kargo bedelini kendisi karşılaşacaktır. Bu bedeli aşan ürün siparişinde Kargo Bedelini ALICI ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.11- ALICI 'nın, Sözleşme konusu Mal 'i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI 

 

6.1-ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7(yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI 'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesin de kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI 'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI 'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. 

 

6.2-Satışı gerçekleşen ürün/ürünlerde herhangi bir eksiklik, arıza ya da kullanıma elverişlilik gibi durum tespit edilmesi halinde ALICI bu durumu SATICI 'ya (2) iki iş günü içinde derhal bildirecektir. SATICI değişimi talep edilen ürün/lerin gerekli incelemeler sonrası değiştirilip değiştirilmeyeceği hususuna karar verecek ve gerekli olması halinde değişime gidecek, aksi halde herhangi bir değişim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 

MADDE 7-KESİN DELİL

 

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, her iki tarafın da defter, kayıt, mikrofilm, mikrofiş ve/veya bilgisayar kayıtları, e-posta yazışmaları, faks ve benzeri iletişim araçları yazışmalarının vesair kayıtlarının ses bantlarının taraflara ait tüm hesap özetlerinin, her iki taraf yetkililerince imzalanmış her türlü belgelerin başkaca bir delil ve belgeye gerek duymaksızın müstenidi olsun olmasın akdi ileri sürülemez ve 6100 Sayılı H.M.K.'nın 193.maddesi uyarınca nihai ve bağlayıcı, kesin delil olduğunu kabul ederler

 

MADDE 8-GİZLİLİK

 

8.1-Tarafların her biri, işbu Sözleşme'nin içeriğini ve ayrıca, diğer Taraf(lar)'tan aldığı ve söz konusu diğer Taraf (lar) 'ın kendisi veya faaliyetleri hakkında gizli olduğu beyan edilen bilgileri, üçüncü şahıslara açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler.

 

8.2-Tarafların kimlikleri de dahil olmak üzere bu sözleşmenin detayları, hükümleri ve ifası gizli tutulacaktır. Tüm bu hususlar ile birbirinden gizli kaydı ile almış oldukları bilgiler ve ticari sır teşkil eden bilgilerdir. Taraflar, gizli bilgileri; sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra, tam bir gizlilik içinde saklayacak ve bu bilgileri sadece gizlilik yükümlülüğünü içeren makul hükümler ile bağlı bulunan gerekli personeline bilmeleri gereken asgari sınırlarda açıklayacaklardır.

 

8.3-Bu madde hükümleri (i) Taraflardan birinin bu maddeyi ihlal eden bir fiil veya ihmali söz konusu olmaksızın kamunun bilgisine giren veya kamunun bilgisinde olan bilgilere; (ii) Taraflar 'dan birinin bu bilgileri açıklama yetkisi bulunan bir üçüncü şahıstan kanunlara uygun ve haklı olarak öğrendiği veya zaten bu surette vakıf olduğu bilgilere ve (iii) bilgilerin kanunlara uygun olarak ve sadece kanunlarda belirtilen şahıslara ve kanunlarda öngörülen ölçüde açıklanmasına uygulanmaz.

 

8.4-Taraflardan birinin gizli bilgileri bir resmi kuruma veya başka bir şahsa açıklamasının gerektiği durumlarda, bu durumu ve açıklanacak bilgileri, mümkün olduğu hallerde, önceden ilgili diğer Taraf (lar)'a bildirecektir.

 

Bu maddeden doğan yükümlülükler bu Sözleşme süresince ve bu Sözleşme'nin sona ermesinden sonra da, süresiz şekilde devam edecektir.

 

MADDE 9-MUHTELİF HÜKÜMLER

 

            .           Tüm Anlaşma

İşbu Sözleşme, konusuna ilişkin olarak Taraflar arasında mutabık kalınan ilke ve kuralları düzenleyen tek asli belge olup, daha önce yapılmış olan veya olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşme ve anlaşmaların yerine geçmektedir. İşbu sözleşme hükümlerinin herhangi birinin hukuken etkisiz ya da geçersiz olması veya etkisiz ya da geçersiz hale gelmesi, sözleşmenin ifasını önlemediği ya da önemli ölçüde engellemediği taktirde geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 

            .           Tadiller

İşbu Sözleşme ancak Taraflarca imzalanmış yazılı bir belge ile tadil edilebilir. İşbu Sözleşme 'den kaynaklanan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği alacakların temliki ile borçların nakli de, yine tüm Taraflarca imzalanmış yazılı bir belge ile mümkündür.

 

            .           Feragat

Taraflar 'ın işbu Sözleşme altındaki haklarından feragat ancak feragat edildiğini açıkça dile getiren yazılı ve imzalı bir belge ile mümkün olabilecek, Tarafların işbu Sözleşme altındaki haklarından birini veya birden fazlasını, zamanında, kısmen veya hiç kullanmaması, ilgili haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

 

            .           Kısmi Hükümsüzlük

İşbu Sözleşme'nin bir bölümünün geçersiz veya hükümsüz olması veya sonradan bu hale gelmesi durumunda, Sözleşme'nin kalanı bundan etkilenmeyecek, geçersiz veya hükümsüz bölüm, Taraflar 'ın işbu Sözleşme 'yi akdederken amaçladıkları ekonomik mutabakat göz önünde bulundurularak, en yakın anlamı verecek şekilde değiştirilmiş addolunacaktır.

 

            .           Tebligatlar

İşbu Sözleşme ile ilgili tüm bildirimler, Tarafların işbu Sözleşme altında yazılı adreslerine noter kanalıyla iletilecek, adres değişiklikleri bildirilmediği sürece eski adrese yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Bununla birlikte,  Sözleşme konusu Hizmetler'in doğası gereği, Taraflar arasındaki yazışmalar ve onaylar, Tarafların olağan olarak kullandıkları e-posta hesapları üzerinden de yürütülebilecektir.

 

 

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkları taraflar öncelikle iyi niyetle kendi aralarında gerekirse hukuki destek almak kaydıyla çözümlemeye çalışacaklardır. Taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması halinde ihtilafların çözümünde T.C. İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

 

Yukarı Çık